Άδειες οδήγησης

Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Ι.Χ. ή Δίκυκλου Ι.Χ (ταξινόμηση καινούριου ή εισαγωγής)
  Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ι.Χ. Αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 4.000 kg
  Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ι.Χ. Αυτοκινήτου μικτού βάρους πάνω από 4.000 kg
  Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Λεωφορείου Ι.Χ.
  Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας νέου τουριστικού λεωφορείου Δ.Χ.
  Χορήγηση άδειας και πινακίδων δοκιμαστικής κυκλοφορίας αυτοκίνητων και μοτοσικλετών
  Χορήγηση άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Ι.Χ. σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες (ΑΜΕΑ) – Αναπηρικού
 Χορήγηση – ανανέωση – αντικατάσταση Δελτίου Στάθμευσης για ΑΜΕΑ
  Χορήγηση άδειας ρυμούλκησης μπαγαζιέρας – τρέυλερ – τροχοσκηνής
  Χορήγηση άδειας ρυμούλκησης τροχόσπιτου
  Χορήγηση βεβαίωσης ακινησίας Φορτηγού .Ι.Χ. ή Λεωφορείου Ι.Χ.
 
 Δήλωση ακινησίας αυτοκινήτου επιβατικού Ι.Χ. ή μοτοσυκλέτας (έντυπο για την ΔΟΥ που ανήκετε – με άδεια & πινακίδες)
  Οριστική διαγραφή αυτοκίνητου ή μοτοσικλέτας λόγω καταστροφής, διάλυσης ή οριστικής εξαγωγής στο εξωτερικό
 
  Μεταβίβαση εναρίθμων Επιβατηγού Ι.Χ. ή Δίκυκλου Ι.Χ.
 Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας Επιβατηγού Ι.Χ. – Δίκυκλου Ι.Χ. Στο όνομα κληρονόμων
 Μεταβίβαση άδειας κυκλοφορίας Επιβατικού Δ.Χ. (ταξί) – Φορτηγού Δ.Χ. Στο όνομα κληρονόμων
  Μεταβίβαση Φορτηγού .Ι.Χ. ή Λεωφορείου Ι.Χ. (ενάριθμο)
 Μεταβίβαση Φορτηγού .Ι.Χ. λόγω λύσεως της εταιρείας
  Μεταβίβαση Ε.Δ.Χ. Αυτοκινήτου (ταξί )
  Μεταβίβαση Φορτηγού Δ.Χ. Αυτοκινήτου μικτού βάρους μέχρι 6000 kg
  Μεταβίβαση Φορτηγού Δ.Χ. Αυτοκινήτου μικτού βάρους πάνω απο 6000 kg
 
 Ανανέωση άδειας κυκλοφορίας Φορτηγού Ι.Χ. λόγω αλλαγής μορφής της επιχείρησης (μετατροπή σε ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ κλπ)
  Αποχαρακτηρισμός επιβατικού ή φορτηγού ή λεωφορείου Δ.Χ. αυτοκίνητου
  Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας αυτοκίνητου ή δίκυκλου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής
  Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού ή Δίκυκλου Ι.Χ. λόγω αλλαγής κύριων χαρακτηριστικών (αλλαγή Κινητήρα)
  Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή Δίκυκλου Ι.Χ. λόγω αλλαγής εξωτερικού χρωματισμού
 Αντικατάσταση άδειας κυκλοφορίας επιβατηγού αυτοκινήτου ή Δίκυκλου Ι.Χ. λόγω άρσης παρακράτησης κυριότητας
  Αντικατάσταση πινακίδων κυκλοφορίας αυτοκίνητου ή δίκυκλου λόγω απώλειας ή φθοράς ή κλοπής
  Αντικατάσταση Καταλύτη (καταλυτικού μετατροπέα)
  Μετατροπή αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας σε καταλυτικά